DANH MỤC

Chính sách bán hàng toà CT2B Gelexia Riverside_Ban hành ngày 20.02.2017


QUYẾT ĐỊNH 
V/v phê duyệt điều chỉnh Chính sách bán hàng 
Căn Hộ thuộc các Tòa chung cư cao tầng CT1, CT2A, CT2B 
Dự án: Khu nhà ở tại quận Hoàng Mai 
- Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HTL ngày 18/4/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại quận Hoàng Mai thuộc ô quy hoạch C11/ODK2 (ô CT1, CT2, CT3 và NV1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội; 
- Căn cứ Quyết định số 175 /2016/QĐ-HTL-HĐQT ngày 08/11/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Về việc phê duyệt chương trình và chính sách bán hàng (Đợt 1) Căn Hộ thuộc các Tòa chung cư cao tầng CT1, CT2A, CT2B Dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại quận Hoàng Mai; 
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị; 
- Xét Tờ trình số: /2016/TTr-HTL-TGĐ ngày 18 tháng 02 năm 2017 của Tổng giám đốc về việc Phê duyệt chính sách bán hàng điều chỉnh cho Căn Hộ thuộc các Tòa chung cư cao tầng CT1, CT2A, CT2B tại Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại quận Hoàng Mai. 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. 
Phê duyệt chính sách bán hàng điều chỉnh cho Căn Hộ thuộc các Tòa chung cư cao tầng CT1, CT2A, CT2B tại Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại quận Hoàng Mai với các nội dung chủ yếu sau:
STTCHÍNH SÁCHCHI TIẾT
1Chính sách Thanh toán sớm từ 95% Giá trị Căn hộ 


- Tỷ lệ thanh toán sớm: Thanh toán sớm từ 95% Giá trị Căn hộ (đã có VAT và không có Phí bảo trì 2%). 
- Thời điểm thanh toán sớm: Trước ngày 08/5/2017. 
- Quyền lợi khách hàng: Được chiết khấu 6% Giá trị Căn hộ (đã có VAT và không có Phí bảo trì 2%) Sau khi Chủ đầu tư nhận được đủ số tiền thanh toán sớm tối thiểu là 95% Giá trị Căn hộ theo Hợp đồng mua bán Căn hộ.
2


Chính sách Thanh toán sớm từ 70% Giá trị Căn hộ 
- Tỷ lệ thanh toán sớm: Thanh toán sớm từ 70% Giá trị Căn hộ (đã có VAT và không có Phí bảo trì 2%). 
- Thời điểm thanh toán sớm: Trước ngày 08/5/2017. 
- Quyền lợi khách hàng: Được chiết khấu 4% Giá trị Căn hộ (đã có VAT và không có Phí bảo trì 2%) Sau khi Chủ đầu tư nhận được đủ số tiền thanh toán sớm tối thiểu là 70% Giá trị Căn hộ theo Hợp đồng mua bán Căn hộ.
3
   Chính sách Vay vốn Ngân hàng và Hỗ trợ lãi suất của Chủ đầu tư
- Giá trị vốn vay: lên đến 70% Giá trị Căn hộ.
- Lãi suất: 7,5%/năm (trong thời hạn tối đa 18 tháng).
- Thời hạn hỗ trợ Lãi suất: Chủ đầu tư hỗ trợ Lãi suất 0% cho Khách hàng lên đến 18 tháng hoặc đến hết ngày 18/8/2018, tùy theo thời điểm nào đến trước.
- Kết thúc Thời hạn hỗ trợ Lãi suất, Lãi suất tính theo Lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ + Biên độ 3,9%/năm.
- Thời hạn vay: tối thiểu 4 năm và tối đa 20 năm.
- Ngân hàng giải ngân song song lên đến 70% từ đợt thanh toán thứ hai trong Hợp đồng mua bán Căn hộ (theo tỷ lệ giữa Ngân hàng với Khách hàng lên đến 70/30 mỗi đợt).
- Thời gian ân hạn: lên đến 12 tháng.
- Phí trả trước hạn:
+ Từ tháng đầu tiên đến tháng thứ 36: 3%;
+ Từ sau tháng 36 đến tháng thứ 48: 2%;
+ Từ sau tháng thứ 48: 0% - 1%.
4Chính sách đối với Khách hàng không hưởng hỗ trợ vay vốn Ngân Hàng và lãi suất của Chủ đầu tưKhách hàng không hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất của Chủ đầu tư sẽ được chiết khấu 2% Giá trị Căn Hộ (đã có VAT và không có phí bảo trì 2%). Thời điểm hưởng chiết khấu 2%: Sau khi Chủ đầu tư nhận được đủ số tiền thanh toán Đợt 2 theo Hợp đồng Mua bán Căn Hộ.
5


Chính sách thúc đẩy bán hàng 

“Hái lộc vàng” 

- Đối tượng/thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 06/02/2017 đối với 100 Khách hàng đầu tiên (của Sàn) đã Hoàn thành thủ tục mua bán Căn Hộ với Chủ đầu tư hoặc trước ngày 31/3/2017, tùy theo điều kiện/thời điểm nào đến trước.
- Quyền lợi khách hàng: Được tặng 3 chỉ vàng SJC tương đương 10.000.000 vnđ (Trả bằng tiền mặt) cho mỗi 01 Căn Hộ đã được Hoàn thành thủ tục mua bán Căn Hộ với Chủ đầu tư.
- Thời điểm chi trả: Sau khi Chủ đầu tư nhận được đủ số tiền thanh toán Đợt 2 theo Hợp đồng mua bán Căn hộ.
6

Chính sách bốc thăm trúng thưởng 
“Chọn Gelexia Riverside hưởng ngay ô tô Hyundai” 

- Đối tượng/thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 06/02/2017 đối với 500 Khách hàng (của Sàn) Hoàn thành thủ tục mua bán Căn Hộ với Chủ đầu tư hoặc đến trước ngày 06/05/2017, tùy theo điều kiện/thời điểm nào đến trước.
- Quyền lợi khách hàng: Được tặng 01 phiếu bốc thăm ô tô Hyundai Grand I10 (Số tự động) tương đương 460 triệu đồng cho mỗi 01 Căn Hộ Hoàn thành thủ tục mua bán Căn Hộ với Chủ đầu tư.
- Thời điểm nhận phiếu và bốc thăm: Vào ngày 06/05/2017 hoặc theo mốc thời gian khác do Chủ đầu tư thông báo.   
* Ghi chú: 
- Hoàn thành thủ tục mua bán Căn Hộ với Chủ đầu tư có nghĩa Khách hàng hoàn thành việc ký kết Hợp đồng mua bán Căn Hộ và hoàn thành đóng tiền đợt 2 cho Chủ đầu tư với số tiền là 30% giá trị Căn Hộ theo nội dung Hợp đồng mua bán Căn Hộ.
- Mỗi Căn hộ chỉ được áp dụng 01 Chính sách nêu tại Mục 1, 2,3 và 4 nêu trong Bảng trên.
2. Chính sách thúc đẩy bán hàng dành cho các nhân viên bán hàng thuộc các Đơn vị phân phối/Sàn chính thức của Chủ đầu tư:
- Quyền lợi:
- Điều kiện được hưởng: Hoàn thành thủ tục Mua Bán Căn Hộ và đóng đủ tiền đợt 1 (15% giá trị Hợp đồng) theo Hợp đồng Mua Bán Căn Hộ.
- Thời điểm chi trả: Ngay sau khi hoàn thành thủ tục Mua Bán Căn Hộ.
- Thời gian áp dụng chính sách: Từ ngày 22/02/2017 đến hết ngày 31/03/2017.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện các chương trình, chính sách nêu tại Điều 1 Quyết định này.
2. Phòng Kinh doanh có trách nhiệm triển khai thực hiện các chương trình, chính sách nêu trên theo đúng quy định của Công ty, các quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Các Phòng/Ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm phối hợp cùng Phòng Kinh doanh triển khai thực hiện đúng các chương trình, chính sách nêu tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 175/2016/QĐ-HTL-HĐQT ngày 08/11/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam. 
Ban Tổng giám đốc, Phòng Kinh doanh, các Phòng/ Ban trực thuộc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                                  CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3;                                                                                  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
- Lưu: KD. 
                                                                                                                  Vũ Văn Hậu
II. Tiến độ thanh toán
- Đợt 1: Khi ký Hợp đồng mua bán thanh toán 15% (đã gồm VAT) 
- Đợt 2: Xây dựng đến sàn tầng 6 thanh toán 15% (đã gồm VAT) Tháng 4/2017.
- Đợt 3: Xây dựng đến sàn tầng 12 thanh toán 10% (đã gồm VAT) Tháng 6/2017.
- Đợt 4: Xây dựng đến sàn tầng 20 thanh toán 10% (đã gồm VAT) Tháng 8/2017.
- Đợt 5: Xây dựng đến sàn tầng 26 thanh toán 10% (đã gồm VAT) Tháng 10/2017.
- Đợt 6: Cất nóc thanh toán 10% (đã gồm VAT) Tháng 3/2018.
- Đợt 7: Trước khi nhận bàn giao căn hộ thanh toán 25% (đã gồm VAT) Tháng 8/2018.
- Đợt 7: Khi nhận sổ đỏ thanh toán 05% (đã gồm VAT)
- Thanh toán phí bảo trì: trước ngày bàn giao căn hộ tối thiểu 05 ngày tính đến ngày bàn giao căn hộ theo thông báo của CĐT quy định trong HĐMB.

Phòng kinh doanh CĐT dự án Gelexia Riverside
Mobi: 0123 503 8888
Wed: http://www.gelexiariversider.com/
Trụ sở: Tầng 6, Tòa nhà Center Building, số 6 Hàng Bài, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

GELEXIA RIVERSIDE 885 TAM TRINH

PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN GELEXIA

Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà SOFIA, số 6 Hàng Bài, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: gelexiariversider.com

Email: chungcugelexiatamtrinh@gmail.com

Hotline: 0983 923 087- 0123 503 8888

Trang tin chính thức chủ đầu tư
Hotline: 0946 32 00 82
ĐĂNG KÝ XEM NHÀ MẪU VÀ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Số điện thoại(*):

Dự án quan tâm: